Zihin açıklığı duası: LGS için imtihanı kazanma, başarılı olma, kolaylık duaları!

8.sınıf öğrencileri, 5 Haziran Pazar günü düzgün bir liseye gidebilmek için LGS imtihanında ter dökecek.

Uzun vakittir imtihana hazırlanan öğrenciler, emeklerinin karşılığını duayla taçlandırmak istiyor.

Tevekkül etmek için imtihan öncesi ve imtihan anında okunacak dualar araştırılıyor, ezberleniyor.

Zihin açıklığı duası, imtihanı kazanma duası, muvaffakiyet duası, kalem duası üzere çeşitli müddetler ve dualar milyonların gündeminde.

Öte yandan aileler de evlatları için ellerini semaya kaldıracak ve muvaffakiyet dileyecek.

İşte LGS’ye girecekler için okunacak dualar…

İmtihanda unutkanlığa karşı okunacak dua:

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na’büdü ve iyyâkenesta’în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ.” On dokuz kez okunacak.

İmtihana girerken okunacak dua:

“Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.” (10 Kere) (İsra müddeti 80. ayet)

Manası: “Ya Rabbi! Beni gerçek bir giriş ile girdir ve tekrar gerçek bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.”

İmtihan başlayınca okunacak dua:

“Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû.” (10 kere)
Manası:”Ey Hayy ve kayyum olan Allah’ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum.”

Zihin açıklığı için dua:

Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na’büdü ve iyyâkenesta’în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ.” (On dokuz kez okunacak).

İmtihanda kolaylık duası:

“Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr”

Manası:”Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır”

Annelerin okuyacağı imtihan duası:

‘Rebbi ethılni müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin vec al li min ledünke sültanen nasira.’ /(İsra 80.ayet)

Manası: Ya Rabbi! Beni yanlışsız giriş ile girdir ve gerçek çıkış ile çıkar. Ya Rab, katından bana yardımcı kuvvet nasip eyle.’

Kalem Mühleti Türkçe okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1. Nun velkalemi ve ma yesturune.

2. Ma ente binı’meti rabbike bimecnunin.

3. Ve inne leke leecren ğayre memnunin.

4. Ve inneke le’ala hulukın ‘azıymin.

5. Fesetubsıru ve yubsırune.

6. Bieyyikumulmeftunu.

7. İnne rabbeke huve a’lemu bimen dalle’an sebiylihi ve huve a’lemu bilmuhtediyne.

8. Fela tutı’ılmukezzibiyne

9. Veddu lev tudhinu feyudhinune.

10. Ve la tutı’ kulle hallafin mehiyni.

11. Hemmazin meşşain binemiymin.

12. Menna’ın lilhayri mu’tedin esiymin.

13. ‘utullin ba’de zalike zeniymen.

14. En kane za malin ve beniyne.

15. İza tutla ‘aleyhi ayatuna kale esatıyrulevveliyne.

16. Senesimuhu ‘alelhurtumi.

17. İnna belevnahum kema belevna ashabelcenneti iz aksemu leyasri munneha musbihıyne.

18. Ve la yestesnune.

19. Fetafe ‘aleyha taifun min rabbike ve hum naimune.

20. Feasbehat kessariymi.

21. Fetenadev musbihıyne.

22. Eniğdu ‘ala harsikum in kuntum sarimiyne.

23. Fentaleku ve hum yetehafetune.

24. En la yedhulennehelyevme ‘aleykum miskiynun.

25. Ve ğadev ‘ala hardin kadiriyne.

26. Felemma reevha kalu inna ledallune.

27. Bel nahnu mahrumune.

28. Kale evsetuhum elem ekul lekum levha tusebbihune.

29. Kalu subhane rabbina inna kunna zalimiyne.

30. Feakbele ba’duhum ‘ala ba’dın yetelavemune.

31. Kalu ya veylena inna kunna tağıyne.

32. ‘asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbina rağıbune.

33. Kezalikel’azabu ve le’azabul’ahıreti ekberu lev kanu ya’lemune.

34. İnne lilmuttekıyne ‘ınde rabbihim cennatin ne’ıymi.

35. Efenec’alulmuslimiyne kelmucrimiyne.

36. Ma lekum keyfe tahkumune.

37. Emlekum kitabun fiyhi tedrusune.

38. İnne lekum fiyhu lema tehayyerune.

39. Em lekum eymanun ‘aleyna baliğatun ila yevmilkıyameti inne lekum lema tahkumune.

40. Selhum eyyuhum bizalike ze’ıymun.

41. Emlehum şureka’u felye’tu bişurekaihim in kanu sadikıyne.

42. Yevme yukşefu ‘an sakın ve yud’avne ilessucudi fela yestetıy’une.

43. Haşi’aten ebsaruhum terhekuhum zillefun ve kad kanu yud’avne ilessucudi ve lum salimune.

44. Fezerniy ve men yukezzibu bihazelhadiysi senestedricuhum min haysu la ya’lemune.

45. Ve umliy lehum inne keydiy metiynun.

46. Em tes’eluhum ecren fehum min mağremin muskalune.

47. Em ‘ındehumulğaybu fehum yektubune.

48. Fasbir lihukmi rabbike ve la tekun kesahıbilhuti iz nada ve huve mekzumun.

49. Levla en tedarekehu nı’metun min rabbihi lenubize bil’arai ve huve mezmumun.

50. Fectebahu rabbuhu fece’alehu minessalihıyne.

51. Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi’uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.

52. Ve ma huve illa zikrun lil’alemiyne.

Kalem Müddeti Türkçe Manası

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın İsmiyle

1 – Nûn, Kaleme ve yazdıklarına andolsun.

2 – Sen Rabbinin nimetiyle mecnun değilsin.

3 – Kuşkusuz senin için tükenmez bir ecir var.

4 – Sen elbette şanlı bir ahlak üzeresin.

5 – Sen de göreceksin, onlar da görecek.

6 – Hanginizde imiş o fitne ve cinnet.

7 – Doğrusu Rabbin, yolundan sapanı en uygun bilendir. Hidayete ereni de en güzel bilen O’dur.

8 – O halde, yalanlayıcılara itaat etme.

9 – Onlar istediler ki yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar.

10 – Şunların hiçbirine boyun eğme: Yemin edip duran aşağılık,

11 – Ebediyen kusur arayıp kınayan, daima lâf götürüp getiren,

12 – Hayra mani olan, saldırgan, günahkâr,

13 – Kaba ve haşin, sonra da kötülükle damgalı,

14 – Mal ve oğulları var diye (böyle davranır).

15 – Kendisine âyetlerimiz okunduğunda: “Eskilerin masalları” der.

16 – Yakında biz onu hortumunun (burnunun) üzerinden damgalayacağız.

17 – Biz onlara da belâ verdik, bahçe sahiplerine verdiğimiz üzere. Hani onlar sabah olunca bahçeyi kesinlikle devşireceklerine yemin etmişlerdi.

18 – İstisna da etmiyorlardı (“inşaallah” demiyorlardı).

19 – Lakin onlar uyurken dolaşıcı bir belâ onu sardı da,

20 – Bahçe simsiyah kesiliverdi.

21 – Derken sabahleyin birbirlerine seslendiler:

22 – “Haydi, devşirecekseniz erkenden ekininize gidin” diye.

23 – Derken fırladılar, ortalarında fısıldaşıyorlardı.

24 – “Sakın bugün hiçbir fakir bahçeye girip yanınıza sokulmasın” diyorlardı.

25 – (Zanlarınca yoksulları) engellemeye güçleri yeterek erkenden gittiler.

26 – Ancak bahçeyi gördüklerinde: “Biz herhalde yanlış gelmişiz” dediler .

27 – “Yok, biz yoksun edilmişiz.” (dediler).

28 – İçlerinde en makul olanı şöyle dedi: “Ben size Rabbinizi tesbih etsenize dememiş miydim?”

29 – “Rabbimizi tesbih ederiz, doğrusu biz zalimler imişiz.” (dediler).

30 – Akabinde kabahati birbirlerine yüklemeye başladılar.

31 – Yazıklar olsun bize, dediler, biz azgınlarmışız.

32 – Ola ki Rabbimiz bize onun yerine daha güzelini verir. Biz Rabbimize yönelir, ondan umarız.

33 – İşte azap böyledir. Elbette ahiret azabı daha büyüktür. Ancak bilselerdi.

34 – Kuşkusuz korunanlar için de, Rableri katında nimetleri bol bahçeler vardır.

35 – O denli ya, teslimiyet gösterenleri hatalılar üzere meblağ mıyız hiç?

36 – Neyiniz var, nasıl karar veriyorsunuz?

37 – Yoksa size ilişkin bir kitap var da onda mı okuyorsunuz?

38 – O kitapta, “beğendiğiniz her şey sizindir” diye mi yazılı?

39 – Yoksa, “ne hükmederseniz kesinlikle sizindir” diye sizin lehinize olarak tarafımızdan verilmiş, kıyamet gününe kadar geçerli kesin kelamlar mi var?

40 – Sor bakalım onlara, içlerinden ona kefil hangisi?

41 – Yoksa ortakları mı var onların? Yanlışsız iseler ortaklarını getirsinler.

42 – O gün işler zorlaşır ve secdeye davet edilirler. Ama güç yetiremezler.

43 – Gözleri düşük bir halde kendilerini bir zillet kaplar. Meğer onlar sapasağlam iken de secdeye davet ediliyorlardı.

44 – Bu kelamı yalanlayanı bana bırak. Onları bilmedikleri taraftan derece derece azaba yaklaştıracağız.

45 – Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tuzağım sağlamdır.

46 – Yoksa onlardan bir fiyat istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar?

47 – Yoksa gayb onların yanlarında da onlar mı yazıyorlar?

48 – Rabbinin kararına sabret, balık sahibi üzere olma. Hani o öfkeye boğulmuş da nida etmişti.

49 – Rabbinden bir nimet yetişmiş olmasaydı, elbette kınanacak bir halde ıssız bir diyara atılacaktı.

50 – Ancak Rabbi onu seçti de güzellerden kıldı.

51 – O kafirler Kur’ân’ı işittikleri vakit neredeyse seni gözleri ile devireceklerdi. Bir de durmuşlar “o bir deli” diyorlar.

52 – Halbuki o âlemler için bir öğüttür.

Yorum yapın

bursa escort kocaeli escort izmit escort escort bursa ankara escort pendik escort tuzla escort
görükle escort bursa escort bayan bursa merkez escort bursa sınırsız escort bursa otele gelen escort
bursa escort kusadası escort davutlar escort gorukle bursa görükle escort bursa bayan escort tuzla escort
bursa escort bursa merkez escort bursa ucuz escort
izmit escort kocaeli escort
bursa escort görükle escort casibom gaziantep escort porno izlegaziantep escortporno izle Bets10 jojobet casibom casibom jojobet casibom escort istanbul
kocaeli escort escort bayan yahya kaptan escort darıca escort gebze escort gölcük escort izmit escort kocaeli escort bayan izmit escort bayan izmit sınırsız escort izmit eve gelen escort izmit anal yapan escort izmit otele gelen escort
escort ankara
etlik escort kızılay escort bayan eryaman escort bayan
bursa escort bursa merkez escort görükle escort bursa sınırsız escort görükle escort bayan bursa bayan escort bursa escort görükle escort